Telefon / Fax:+48 18 26 80 347

Bezpieczeństwo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W TRAKCIE PANDEMII KORONAWIRUSA COVID-19
W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH PRZY ŚLĄSKIM CENTRUM
REHABILITACYJNO-UZDROWISKOWYM W RABCE-ZDROJU.

OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 15 CZERWCA 2020 R.

I.     Cel procedury.

Celem niniejszej procedury jest ustalenie sposobu postępowania dla zapewnienia bezpieczeństwa i higieny uczniów/wychowanków objętych opieką placówki oraz pracowników świadczących pracę w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19 na terenie Zespołu Szkół Specjalnych przy Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym w Rabce-Zdroju zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji Narodowej.

II.     Zakres procedury.

Niniejsze ustalenia dotyczą wszystkich pracowników Zespołu Szkół Specjalnych przy Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym w Rabce-Zdroju świadczących pracę na terenie placówki w trakcie trwania pandemii koronawirusa COVID-19 i są zobowiązani postępować zgodnie z przyjętymi procedurami.

III.     Odpowiedzialność.

1. Odpowiedzialnym za wdrożenie procedury i zapoznanie z nią pracowników jest Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych przy Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym w Rabce-Zdroju. Pracownik potwierdza podpisem, iż zapoznał się z procedurą i zobowiązuje się do jej przestrzegania. (załącznik nr 1).
2. Rodzice/opiekunowie prawni zostają zapoznani z procedurą poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Zespołu Szkół Specjalnych przy Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym w Rabce-Zdroju.

IV.     Procedura przyjęć do Zespołu Szkół.

1. Uczniowie/wychowankowie uczęszczający do Zespołu Szkół są jednocześnie pacjentami podmiotu leczniczego i przyjmowani są wg zasad określonych przez Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe w Rabce-Zdroju.
2. Zgodnie z procedurami podmiotu leczniczego rodzic/opiekun prawny może wchodzić z uczniem/wychowankiem wyłącznie do wydzielonej przestrzeni wspólnej podmiotu leczniczego w dniu przyjęcia/wypisu lub odwiedzin.
3. Ucznia/wychowanka w wyznaczonej przestrzeni odbiera/przyprowadza pracownik podmiotu leczniczego, wychowawca lub nauczyciel zaopatrzony w indywidualne środki ochrony osobistej.
4. Wychowawcy/nauczyciele oraz rodzice/opiekunowie prawni przyprowadzający/odbierający uczniów/wychowanków do/z placówki mają obowiązek zachować wobec siebie dystans społeczny wynoszący min. 2 metry.
5. Wychowawcy/nauczyciele oraz rodzice/opiekunowie prawni mają obowiązek przestrzegania wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). Środki do dezynfekcji zostaną udostępnione w widocznych miejscach.
6. Na teren Zespołu Szkół uczniowie/wychowankowie są przyprowadzani/odprowadzani przez pracowników ośrodka oraz nauczycieli/wychowawców.
7. W Zespole Szkół mogą przebywać wyłącznie uczniowie/wychowankowie zdrowi bez objawów chorobowych.
8. Na terenie Zespołu Szkół nie mogą przebywać żadne nieupoważnione osoby.

V.     Procedury organizacji pracy w Zespole Szkół

1. W klasie/grupie może przebywać maksymalnie 8 uczniów/wychowanków oraz 1 nauczyciel/wychowawca.
2. Grupa uczniów/wychowanków przebywa w wyznaczonej i stałej sali.
3. Sale lekcyjne/świetlice należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę.
4. Osoby pracujące z uczniami/wychowankami mają zachować dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni podmiotu, wynoszący min. 1,5 metra.
5. Pracownicy obsługi systematycznie będą dezynfekowali wyposażenie klas/świetlic i sprzęt szkolny a także klamki, poręcze i korytarze.
6. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych zostały powieszone instrukcje prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk.
7. Po skorzystaniu z toalety uczniowie/wychowankowie będą myć regularnie ręce wodą z mydłem.
8. Do komunikacji pomiędzy nauczycielem/wychowawcą/dyrektorem Zespołu Szkół a rodzicami używane będą telefony podane przez rodzica.

VI.     Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia/wychowanka lub pracownika Zespołu Szkół.

1. Do Zespołu Szkół uczęszczają uczniowie/wychowankowie zdrowi, bez objawów chorobowych.
2. Do pracy w Zespole Szkół mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną. /Obowiązkowe mierzenie temperatury przed przystąpieniem do pracy – portiernia szkoły i portiernia ośrodka/
3. Pracownicy Zespołu Szkół w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych nie przychodzą do pracy, są zobowiązani o tym fakcie powiadomić dyrektora szkoły.
4. W przypadku wystąpienia u ucznia/wychowanka, pracownika Zespołu Szkół lub innej osoby w trakcie pobytu w placówce niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie personel medyczny ośrodka, dyrektora Zespołu Szkół i odizolować go od innych osób zdrowych.

 

Informacje dlaRodziców

Chcielibyśmy zachęcić Was do odwiedzenia zakładki Dla rodziców, gdzie znajdziecie informacje dotyczące kroków, jakie musicie podjąć, aby Wasze dziecko mogło rozpocząć naukę w naszej szkole.

Potrzebujesz uzyskać dostęp do dziennika elektronicznego?

Skorzystaj z prostej instrukcji, aby mieć wglad w system ocen dziecka.

 Uzyskaj dostęp
 

Kilka słów o Naszej placówce

Jesteśmy szkołą sanatoryjną działającą przy ŚCRU w Rabce-Zdroju. Zapewniamy nauczanie na poziomie szkoły podstawowej i liceum. Dla swoich podopiecznych – przebywających okresowo na leczeniu sanatoryjnym – zapewniamy opiekę sprawowaną przez zespół wychowawców.

Organizujemy różnorodne zajęcia dydaktyczno – wychowawcze

(gry, zabawy, warsztaty tematyczne) oraz aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu (spacery, wycieczki piesze i autokarowe).

Zdjęcie przedstawiające klasę
Zdjęcie przedstawiające bibliotekę
Wystawa biblioteczna
Zajęcia zintegrowane
Plac zabaw