Telefon / Fax:+48 18 26 80 347

Statut

Zespołu Szkół Specjalnych Przy Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-uzdrowiskowym Im. Dr. Adama Szebesty W Rabce – Zdroju Sp. Z O.o.

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1

1. Nazwa Zespołu brzmi:

Zespół Szkół Specjalnych
przy Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym
im. dr. Adama Szebesty w Rabce-Zdroju sp. z o.o.

zwany dalej „Zespołem”.
2. Siedziba Zespołu mieści się w Rabce-Zdroju przy ul. Dietla 5.
3. W skład Zespołu wchodzą:

1) Szkoła Podstawowa Specjalna nr 5 im. Powstańców Śląskich dla Dzieci i Młodzieży z Chorobami Przewlekłymi i Niepełnosprawnością Ruchową w Zespole Szkół Specjalnych przy Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym im. dr. Adama Szebesty w Rabce-Zdroju sp. z o.o., zwana dalej „Szkołą”;
2) V Liceum Ogólnokształcące Specjalne przy Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym im. dr. Adama Szebesty w Rabce-Zdroju sp. z o.o., zwane dalej „Liceum”.

4. Ustalona nazwa Zespołu, Szkoły Podstawowej i Liceum jest używana w pełnym  brzmieniu, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6.
5. W nazwie Zespołu, Szkoły i Liceum umieszczonej na tablicach urzędowych opuszcza się wyraz „specjalna”.
6. W nazwie Szkoły Podstawowej i Liceum oraz na pieczęciach, których odciskiem opatruje się świadectwa, zaświadczenia oraz inne dokumenty uczniów pomija się określenie „specjalna” oraz określenie rodzaju niepełnosprawności.
7. Zespół przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży przewlekle chorych i niepełnosprawnych ruchowo przebywających na leczeniu w Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym im. dr. Adama Szebesty w Rabce-Zdroju sp. z o.o., zwanym dalej „podmiotem leczniczym”.

§ 2

1. Organem prowadzącym Zespół jest Województwo Śląskie.
2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Śląski Kurator Oświaty.

ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ
§ 3

1. Szkoła Podstawowa i Liceum wchodzące w skład Zespołu Szkół realizują cele i zadania wynikające z ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, zawarte w programie wychowawczo-profilaktycznym oraz wewnątrzszkolnym systemie oceniania. Zespół Szkół w szczególności:

1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wyboru dalszego kierunku kształcenia;
2) umożliwia uczniom przygotowanie do życia w integracji ze społeczeństwem poprzez osiągnięcie możliwie wszechstronnego rozwoju w dostępnym im zakresie za pomocą specjalnych metod;
3) kształtuje postawy respektujące normy społeczne;
4) czuwa nad bezpieczeństwem w czasie zajęć;
5) umożliwia uczniom rozwój ich talentów i zainteresowań poznawczych, artystycznych i sportowych;
6) umożliwia indywidualizację nauczania i wychowania w stosunku do dziecka;
7) zapewnia integrację dzieci objętych kształceniem specjalnym ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z dziećmi pełnosprawnymi;
8) organizuje specjalistyczną opiekę psychologiczną, pedagogiczną, zdrowotną i materialną;
9) umożliwia realizację obowiązku szkolnego;
10) realizuje kształcenie i specjalne działania opiekuńczo-wychowawcze odpowiednio do wskazań lekarzy prowadzących leczenie dzieci i młodzieży;
11) organizuje wymianę informacji i współdziała z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki;
12) organizuje wewnątrzszkolny system doradztwa oraz zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia;
13) zapewnia uczniom dostęp do Internetu, zobowiązuje się podejmować działania zabezpieczające uczniów przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, w szczególności zainstalować i aktualizować oprogramowanie zabezpieczające.
14) szkoła może brać udział w projektach dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej, oraz ze środków instytucji prowadzących działalność na rzecz Oświaty.
15) szkoła może realizować innowacje pedagogiczne.

ROZDZIAŁ III
ORGANIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ
§ 4

1. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają odrębne przepisy .
2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny Zespołu opracowany przez dyrektora Zespołu, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania – do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący Zespół do dnia 30 maja danego roku.
3. Podstawową jednostką organizacyjną Zespołu jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki w danym roku szkolnym uczą się przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania.
4. Liczba uczniów w oddziale:

1) dla uczniów z chorobami przewlekłymi winna wynosić od 10 do 16;
2) dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową od 8 do 12.

5. W przypadku, gdy co najmniej u jednego ucznia w oddziale występują niepełnosprawności sprzężone, liczbę uczniów w oddziale można obniżyć o 2 osoby.
6. W przypadkach uzasadnionych małą liczbą uczniów lub warunkami ich leczenia oraz terapii dopuszcza się organizację kształcenia w oddziałach łączonych.
7. Oddział obowiązkowo dzieli się na grupy na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa, zgodnie z odrębnymi przepisami.
8. W grupach wychowawczych dla celów organizacyjnych przyjmuje się, z zastrzeżeniem ust.9, następujący podział i liczbę uczniów:

1) chorych leżących –do 12;
2) chorych chodzących –do 16;
3) ze sprzężonymi dysfunkcjami –do 8.

9. Uczniowie, którzy ze względu na stan zdrowia i stosowane metody leczenia wymagają stałego lub częstego leżenia w ciągu dnia, są zaliczani do chorych leżących. Jeżeli co najmniej połowa grupy wychowawczej to chorzy leżący, wówczas całą grupę zalicza się do chorych leżących.
10. W zależności od potrzeb uczniów organ prowadzący może zwiększyć liczbę godzin przeznaczonych na specjalne działania opiekuńczo-wychowawcze.

§ 5

1. Zespół realizuje podstawę programową kształcenia ogólnego oraz ramowe plany nauczania dla Szkoły Podstawowej i Liceum.
2. Dyrektor Zespołu, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim, uwzględniając zainteresowania uczniów oraz możliwości organizacyjne, kadrowe i finansowe Zespołu, wyznacza na początku etapu edukacyjnego dla danego oddziału w LO od 2 do 4 przedmiotów, ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym dla Liceum.

§ 6

1. W Zespole mogą być organizowane specjalne:

1) oddziały szkolne;
2) oddziały łączone;
3) specjalne zespoły pozalekcyjnych zajęć wychowawczych, zwane dalej „zespołami pozalekcyjnymi”.

2. Specjalne działania opiekuńczo-wychowawcze realizuje się w specjalnych grupach wychowawczych w Zespole Pozalekcyjnych Zajęć Wychowawczych w wymiarze:

1) w przypadku uczniów uczestniczących w zajęciach edukacyjnych – 35 godzin tygodniowo w rozliczeniu rocznym – dla grupy wychowawczej w Zespole;
2) w przypadku uczniów nieuczestniczących w zajęciach edukacyjnych – 48 godzin tygodniowo w rozliczeniu rocznym – dla grupy wychowawczej w Zespole.

3. Specjalne działania opiekuńczo-wychowawcze w ramach zespołu pozalekcyjnego, realizowane są w szczególności w formie:

1) odrabiania lekcji;
2) zajęć wychowawczych oddziałujących terapeutycznie na psychikę ucznia (w szczególności czytelnicze, informatyczne, techniczne, plastyczne, teatralne, wokalno-muzyczne oraz gry i zabawy ruchowe);
3) spacerów , gier i zajęć na świeżym powietrzu, w tym usprawniających fizycznie.

4. O udziale dziecka w zajęciach szkolnych i w zespole pozalekcyjnym decyduje Dyrektor za zgodą lekarza prowadzącego.
5. Organizację stałych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora Zespołu na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego.
6. Podstawową formą pracy Zespołu są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie oddziałowo-lekcyjnym oraz w ramach zespołów pozalekcyjnych, a w szczególności:

1) godzina lekcyjna trwa 45 minut;
2) w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć;
3) czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w oddziałach I – III Szkoły Podstawowej ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć;
4) godzina zajęć zespołu pozalekcyjnego trwa 60 minut.

7. Dyrektor Zespołu, na wniosek nauczyciela, kierownika podmiotu leczniczego lub upoważnionego przez niego lekarza, ze względu na stan zdrowia ucznia, może zezwolić na:

1) odstąpienie od realizacji niektórych treści nauczania obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
2) zmniejszenie liczby godzin edukacyjnych;
3) odstąpienie od udziału ucznia w zajęciach edukacyjnych na czas wskazany przez lekarza.

8. Za bezpieczeństwo ucznia podczas zajęć lekcyjnych oraz zajęć organizowanych przez zespół pozalekcyjny odpowiadają nauczyciele i nauczyciele-wychowawcy zatrudnieni w Zespole.
9. Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć lekcyjnych. Nauczyciel-wychowawca odpowiada za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć zespołu pozalekcyjnego.
10. Opuszczanie miejsca pracy przez nauczyciela lub wychowawcę jest możliwe pod warunkiem, że Dyrektor Zespołu lub kierownik zespołu pozalekcyjnego wyrazi na to zgodę, a opiekę nad oddziałem lub grupą przejmie w tym czasie inny pracownik szkoły.
11. Ucznia może zwolnić z danej lekcji tylko lekarz bądź rodzic (opiekun prawny) po uprzednim, pisemnym powiadomieniu Dyrektora.
12. Za bezpieczeństwo ucznia w trakcie przerw międzylekcyjnych odpowiadają nauczyciele dyżurujący.

§ 7

1. W Zespole organizuje się bibliotekę prowadzoną przez nauczyciela- bibliotekarza, z której mogą korzystać wszyscy uczniowie, pracownicy Zespołu i podmiotu leczniczego, a także inne osoby na zasadach określonych w Regulaminie Biblioteki.
2. Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, nauczycieli i pracowników podmiotu leczniczego. Służy do realizacji zadań dydaktyczno –wychowawczych, wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli, uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia oraz do korzystania z innych typów bibliotek i środków informacji.
3. Pomieszczenia biblioteki umożliwiają:

1) gromadzenie i opracowanie zbiorów;
2) korzystanie z księgozbiorów w czytelni i wypożyczanie poza bibliotekę;
3) korzystanie ze środków audiowizualnych w czytelni.

4. Biblioteka stosując właściwe sobie metody i środki pełni funkcję:

1) kształcąco – wychowawczą;
2) opiekuńczo – wychowawczą;
3) kulturalno – rekreacyjną.

5. Uprawnieni do korzystania z biblioteki mają wolny dostęp do niej. Czas pracy biblioteki zapewnia możliwość korzystania z księgozbioru podczas zajęć lekcyjnych.
6. Zakres obowiązków nauczyciela- bibliotekarza regulują odrębne przepisy.
7. Zbiorami biblioteki są dokumenty piśmiennicze (książki, czasopisma i inne) i dokumenty niepiśmiennicze (w szczególności materiały audiowizualne).
8. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Dyrektor Zespołu.
9. Szczegółowe zasady funkcjonowania biblioteki określa Regulamin Biblioteki.

§ 8

1. Po zakończeniu leczenia wychowawcy klas przygotowują odpowiednią dokumentację i przekazują do podmiotu leczniczego w dniu wypisu z Ośrodka lub Dyrektor Zespołu przesyła ją w terminie 7 dni do szkoły, do której będzie uczęszczał uczeń.

§ 9

1. Działająca w ramach Zespołu Szkoła Podstawowa realizuje szkolny zestaw programów nauczania zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego i z ramowymi planami nauczania.
2. Działające w ramach Zespołu Liceum realizuje program zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego i z ramowym planem nauczania.

ROZDZIAŁ IV
ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH KOMPETENCJE

§ 10

1. Organami Zespołu są:

1) Dyrektor Zespołu, zwany dalej „Dyrektorem”;
2) Rada Pedagogiczna Zespołu, utworzona z wszystkich pracowników pedagogicznych szkół oraz Zespołu Pozalekcyjnych Zajęć Wychowawczych wchodzących w skład Zespołu, zwana dalej „Radą Pedagogiczną”.

2. Społecznym organem Zespołu jest Samorząd Uczniowski Zespołu, utworzony z wszystkich uczniów szkół wchodzących w skład Zespołu, zwany dalej „Samorządem Uczniowskim”.

§ 11

1. Dyrektor kieruje działalnością Zespołu poprzez:

1) sprawowanie nadzoru pedagogicznego;
2) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju osobowego;
3) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących;
4) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym Zespołu i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie;
5) organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi Zespołu;
6) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych;
7) współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;
8) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz.

2. Do szczegółowych zadań Dyrektora należy:

1) opracowywanie dokumentów programowo-organizacyjnych podległych jednostek (arkusz organizacyjny, plan rozwoju, tygodniowy plan lekcji);
2) przyjmowanie rocznych zestawów planów nauczania;
3) opracowywanie zakresu obowiązków pracowników powołanych na stanowiska kierownicze, nauczycieli, wychowawców i pracowników niepedagogicznych podległych jednostek;
4) zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy;
5) dbałość o powierzone mienie podległych jednostek;
6) wydawanie poleceń służbowych wszystkim pracownikom podległych jednostek;
7) zatrudnianie i zwalnianie pracowników podległych jednostek zgodnie z odrębnymi przepisami;
8) decydowanie o wewnętrznej pracy Zespołu i jego funkcjonowaniu.

3. Dyrektor odpowiada za:

1) zgodność funkcjonowania podległych jednostek z przepisami prawa i niniejszego Statutu;
2) bezpieczeństwo osób znajdujących się na terenie Zespołu i podczas zajęć organizowanych poza Zespołem;
3) prowadzenie dokumentacji pracowniczej i uczniowskiej zgodnie z odrębnymi przepisami;
4) pieczęcie i druki ścisłego zarachowania.

4. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia Zarząd Województwa Śląskiego oraz Śląskiego Kuratora Oświaty, który w porozumieniu z organem prowadzącym Zespół uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z prawem.
5. Dyrektor nadaje stopień nauczyciela kontraktowego nauczycielom stażystom, którzy:

1) spełniają wymagania kwalifikacyjne;
2) odbyli staż i otrzymali pozytywną ocenę dorobku zawodowego;
3) uzyskali akceptację komisji kwalifikacyjnej;

6. W przypadku nieobecności dyrektora zastępuje go wicedyrektor.

§ 12

1. W skład Rady Pedagogicznej Zespołu wchodzą i biorą udział w jej posiedzeniach wszyscy pracownicy pedagogiczni Szkoły Podstawowej i Liceum oraz Zespołu Pozalekcyjnych Zajęć Wychowawczych.
2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor.
3. Tryb pracy Rady Pedagogicznej określa odrębnie Regulamin Rady Pedagogicznej.
4. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:

1) aktualizacja statutu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego;
2) zatwierdzanie planów pracy;
3) uchwalanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
4) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych;
5) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;
6) uchwalenie programu wychowawczo-profilaktycznego;

5. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) arkusz organizacyjny;
2) tygodniowy plan zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
3) dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych (styczeń bieżącego roku szkolnego);
4) projekt planu finansowego;

6. W Zespole jako placówce publicznej prowadzonej przez Województwo Śląskie, działającej przy podmiocie leczniczym, nie tworzy się Rady Rodziców.

§ 13

1. W Zespole tworzy się stanowiska:

1) wicedyrektora;
2) kierownika zespołu pozalekcyjnego;
3) głównego księgowego.

2. Dyrektor za zgodą Zarządu Województwa Śląskiego może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.
3. Powołania i odwołania ze stanowisk, o których mowa w pkt. 1. i 2. dokonuje Dyrektor w trybie określonym w odrębnych przepisach.

§ 14

1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej i Liceum.
2. Samorząd Uczniowski ustala regulamin swojej działalności stanowiący załącznik nr do Statutu.
3. Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny ze Statutem.
4. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin Samorządu – organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
5. Samorząd Uczniowski ma prawo przedstawić Radzie Pedagogicznej lub Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

1) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami oraz stawianymi wymaganiami;
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i oceny zachowania;
3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
5) w ramach Samorządu Szkolnego może działać wolontariat, którego zasady pracy określa odrębny regulamin stanowiący załącznik nr…..
6) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem;
7) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

§ 15

1. Organy Zespołu informują się wzajemnie o podstawowych kierunkach planowanej i prowadzonej pracy w Zespole.
2. Wszelkie sprawy sporne między organami Zespołu rozstrzygane są przez Dyrektora.

ROZDZIAŁ V
ZADANIA PRACOWNIKÓW ZESPOŁU

§ 16

1. W Zespole zatrudnia się pracowników pedagogicznych, administracyjno-ekonomicznych, obsługi oraz innych specjalistów.
2. Nauczyciele wychowawcy pracują w systemie nieferyjnym;
3. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników wymienionych w ust. 1. określają odrębne przepisy.
4. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i profilaktyczną. Odpowiada za jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
5. Do zadań nauczycieli należy:

1) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów;
2) realizacja programu kształcenia, wychowania, opieki i profilaktyki;
3) dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt;
4) wspieranie rozwoju osobowości uczniów, ich zdolności i zainteresowań,
5) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej;
6) dostosowanie programu nauczania do możliwości edukacyjnych i psychofizycznych ucznia.

6. Nauczyciele danego przedmiotu, bloków przedmiotowych lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych oraz wychowawcy oddziałów mogą tworzyć zespoły przedmiotowe, do zadań których należy:

1) wybór lub tworzenie szkolnych programów nauczania, współdziałanie w ich realizacji;
2) opracowanie przygotowanych w szkole autorskich programów nauczania;
3) opracowanie kryteriów oceniania uczniów.

7. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora na wniosek tego zespołu.
8. Oddziałem opiekuje się nauczyciel- wychowawca oddziału, a grupą wychowawczą nauczyciel-wychowawca Zespołu Pozalekcyjnych Zajęć Wychowawczych.
9. W placówce pracują psycholog i pedagog szkolny, którzy realizują następujące zadania:

1) określają warunki optymalnego rozwoju dzieci i młodzieży z uwzględnieniem specyfiki placówki;
2) prowadzą różnorodne formy terapii psychologiczno- pedagogicznej dostosowane do indywidualnych potrzeb ucznia- wychowanka;
3) wspierają nauczycieli, nauczycieli- wychowawców i kadrę medyczną w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, ustalaniu przyczyn trudności szkolnych oraz udzielają pomocy bieżącej w tym obszarze.

10. Nauczyciel-bibliotekarz jest odpowiedzialny za księgozbiór oraz wyposażenie biblioteki, współpracuje z nauczycielami, nauczycielami- wychowawcami i uczniami Zespołu, w szczególności:

1) udostępnia książki i inne źródła informacji;
2) tworzy warunki poszukiwania i wykorzystania informacji;
3) rozbudza u uczniów nawyk czytania i uczenia się;
4) organizuje różne działania pogłębiające u uczniów wrażliwość kulturową i społeczną.

ROZDZIAŁ VI
UCZNIOWIE ZESPOŁU SZKÓŁ

§ 17

1. Do Zespołu Szkół uczęszczają dzieci i młodzież, które przebywają na leczeniu w podmiocie leczniczym. Zespół nie prowadzi rekrutacji uczniów oraz nie dokonuje skreśleń z listy uczniów.
2. Do obowiązków ucznia należy:

1) systematyczne uczestnictwo w zajęciach szkolnych;
2) postępowanie zgodnie z dobrem szkolnej społeczności, dbanie o honor szkoły;
3) przestrzeganie zasad współżycia społecznego, w szczególności: okazywanie szacunku dorosłym, koleżankom i kolegom;
4) dbanie o bezpieczeństwo własne oraz koleżanek i kolegów;
5) troska o mienie Zespołu Szkół;
6) bezwzględne przestrzeganie całkowitego zakazu palenia papierosów, picia alkoholu oraz przyjmowania środków odurzających;
7) dbanie o schludny wygląd oraz noszenie odpowiedniego stroju,
8) właściwe zachowanie wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów.

3. Uczeń ma prawo do:

1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia;
2) opieki, ochrony i poszanowania godności;
3) sprawiedliwej i obiektywnej oceny;
4) pomocy w przypadku trudności w nauce;
5) składania egzaminu poprawkowego;
6) korzystania ze wszystkich pomieszczeń szkolnych dostępnych dla uczniów.
7) korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły w uzasadnionych przypadkach oraz po uzyskaniu zgody nauczyciela lub Dyrektora Zespołu.

ROZDZIAŁ VII
ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW

§ 18

1. Wymagania edukacyjne i sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów opracowują nauczyciele na bazie obowiązujących podstaw programowych i realizowanych programów nauczania dla poszczególnych zajęć edukacyjnych i dla danego etapu kształcenia z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb uczniów. Innym zadaniem jest wspieranie rozwoju uczniów, a tym samym pomoc w podejmowaniu decyzji dotyczących dalszego kształcenia oraz wyboru zawodu.
2. Cele wewnątrzszkolnego systemu oceniania uczniów:

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie;
2) wspomaganie ucznia w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
3) motywowanie ucznia do dalszej pracy;
4) dostarczanie informacji rodzicom (prawnym opiekunom) o postępach, trudnościach i uzdolnieniach ucznia;

3. Zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania ucznia uwzględniają specyficzną rolę Zespołu przy podmiocie leczniczym oraz swoistość systemu rewalidacyjnego, a przede wszystkim:

1) trudną sytuację ucznia (zły stan zdrowia, zmniejszona wydolność wysiłkowa, przerwy w nauce spowodowane chorobą i związane z tym zaległości oraz towarzysząca im bierność i brak wiary we własne możliwości);
2) ograniczoną możliwość rzetelnej i obiektywnej diagnozy stanu wiedzy i umiejętności ucznia (krótki pobyt ucznia w podmiocie leczniczym i Zespole);
3) rewalidacyjną funkcję dydaktyczno-wychowawczą oceny (udział w kompleksowej rehabilitacji, zmniejszona liczba godzin zajęć edukacyjnych, znacznie ograniczony czas samokształcenia się ucznia).

4. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów na początku każdego turnusu rehabilitacyjnego;
2) bieżące ocenianie odbywa się wg skali i w formach przyjętych w Szkole Podstawowej i Liceum;
3) przekazywanie uzyskanych ocen cząstkowych rodzicom, opiekunom prawnym i szkole macierzystej ucznia;

5. Głównymi kryteriami oceny ucznia są:

1) wymagania programowe;
2) możliwości ucznia;
3) stan zdrowia i możliwości wysiłkowe;
4) wkład pracy;
5) systematyczność, postępy w nauce;

6. Z uwagi na specyfikę placówki leczniczej treści wychowana fizycznego realizowane są w ramach ZPZW poprzez spacery oraz zajęcia o charakterze sportowo-rekreacyjnym. W dokumentacji przebiegu nauczania ten przedmiot nie jest wyszczególniony.

§ 19

1. Uczniowie zapoznawani są z procedurami systemu sprawdzania i oceniania, rozumieją istotę tego systemu, a przede wszystkim wymagania do osiągnięcia poszczególnych ocen, zwłaszcza śródrocznych i rocznych.
2. System sprawdzania i oceniania jest spójny z celami i zadaniami Szkoły Podstawowej i Liceum (określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 ze zmianą) oraz Rozporządzeniem MEN z 3 sierpnia 2017 w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (ustawa z dnia 16 sierpnia Dz.U. z 2017 poz. 1534), oraz ze statutem placówki wraz z późniejszymi zmianami.
3. W systemie sprawdzania i oceniania gromadzone są różnorodne informacje nt. osiągnięć ucznia, jego postępów, włożonej pracy, aktywności, możliwości oraz opanowanych nowych umiejętności. Informacje te stanowią podstawę do sformułowania wszechstronnej, pełnej oceny szkolnej ucznia.
4. Wewnątrzszkolne ocenianie uczniów jest jawne – nauczyciele i wychowawcy oddziałów informują uczniów o ich osiągnięciach na bieżąco, wskazując jednocześnie ewentualne braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności. Ocenę wyrażoną stopniem – po jej uzasadnieniu – odnotowują w dziennikach w formie elektronicznej. Informację o osiągnięciach szkolnych uczniów mogą otrzymać także ordynatorzy, rodzice i szkoły macierzyste.
5. Uczniowie Szkoły Podstawowej mogą otrzymać świadectwo. Egzamin ósmoklasisty organizowany jest zgodnie z obowiązującymi procedurami.
6. Nauczyciel jest zobowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego- na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno- terapeutycznym,
2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania- na podstawie tego orzeczenia,
3) posiadającego opinie poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania- na podstawie tej opinii,

§ 20

1. Wyróżnia się ocenianie bieżące oraz klasyfikacyjne: śródroczne i roczne.
2. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć. W tym celu każdy nauczyciel zobowiązany jest do opracowania zasad ocenienia i wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny, w których określone są różnorodne formy sprawdzania osiągnięć szkolnych uczniów, w tym przede wszystkim podstawowe: sprawdziany pisemne i ustne.
3. Kryteria punktowego systemu oceniania uczniów w oddziałach I- III:

1) Ocena bieżąca obejmuje formę nagradzania słownego oraz następującą formę zapisu:

a) Znakomicie (6 punktów) – pełne opanowanie wiadomości i umiejętności programowych.
b) Bardzo dobrze (5 punktów) – bardzo dobre opanowanie wiadomości i umiejętności programowych.
c) Dobrze (4 punkty) – dobre opanowanie wiadomości i umiejętności programowych.
d) Słabo (3 punkty) – wystarczające opanowanie wiadomości i umiejętności programowych.
e) Minimalne (2 punkty) – minimalne opanowanie wiadomości i umiejętności programowych.
f) Niewystarczające (1 punkt) – niewystarczające opanowanie wiadomości i umiejętności programowych.

4. Począwszy od IV klasy Szkoły Podstawowej oraz w Liceum stosuje się ocenę w formie stopni szkolnych wg skali 6- stopniowej jako oceny bieżące, śródroczne i roczne;

1) 6 (celujący);
2) 5 (bardzo dobry);
3) 4 (dobry);
4) 3 (dostateczny);
5) 2 (dopuszczający);
6) 1 (niedostateczny).

5. Dopuszcza się stosowanie przy ocenach bieżących znaku „+” lub „-„
6. Skalę stopni 6,5,4,3,2,1 wprowadza się jako ocenianie bieżące „cząstkowe”. „Kryteria ocen zajęć edukacyjnych”:

1) Celujący – ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria oceny bardzo dobry, a ponadto:

a) posiada wiedzę i umiejętności wynikające z wymagań podstawy programowej;
b) wykazuje wyraźne zainteresowania i uzdolnienia kierunkowe oraz posiada związane z tym osiągnięcia uwidocznione m. in. w konkursach przedmiotowych, akademiach i uroczystościach szkolnych;
c) samodzielnie i w sposób twórczy poszukuje różnych sposobów rozwiązywania problemów;
d) swoje zainteresowania kierunkowe rozwija w czasie wolnym poprzez czytelnictwo – książki, czasopisma i inne źródła.

2) Bardzo dobry – ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

a) opanował wiadomości i umiejętności w pełnym zakresie wymagań programowych;
b) nie tylko rozumie podstawowe pojęcia, ale potrafi nimi operować w ujęciu międzyprzedmiotowym;
c) w sposób twórczy stosuje wiadomości i umiejętności do  rozwiązywania  problemów ;
d) wykazuje  zainteresowanie  daną  dyscypliną  wiedzy,  jest  aktywny nie tylko na zajęciach edukacyjnych obowiązkowych, ale i w pracy samokształceniowej, w tej dziedzinie  podejmuje  działanie  z  własnej  inicjatywy.

3) Dobry – ocenę  dobrą  otrzymuje  uczeń,  który:

a) opanował  wiadomości  i  umiejętności określone  w podstawie  programowej;
b) rozumie  podstawowe  pojęcia  i  terminy  oraz  treści  zadań,  tekstów,  instrukcji  i definicji,  a  także  potrafi  posługiwać  się  nimi,  a  przy  pomocy  nauczyciela  umie oceniać,  weryfikować  i  przekształcać je;
c) potrafi  samodzielnie  rozwiązywać zadania  teoretyczne i  praktyczne o średnim stopniu trudności;
d) w  oparciu  o  podręcznik (źródło) i wskazówki nauczyciela  potrafi przygotować wymagane  informacje i  odpowiedzi na  zadane  pytania;
e) z pomocą  nauczyciela  potrafi  wskazać  błędy  w  swych  zadaniach i samodzielnie  je  poprawić;

4) Dostateczny – ocenę  dostateczną  otrzymuje  uczeń,  który:

a) opanował  wymagania podstawy programowej w zakresie podstawowym; na  wyższym poziomie;
b) rozumie  podstawowe  pojęcia  oraz  treści  tekstów,  zadań,  instrukcji,  definicji, koniecznych  do  rozwiązywania  problemów  w  procesie  nauczania – uczenia  się;
c) potrafi  samodzielnie  rozwiązywać  proste  zadania  teoretyczne i praktyczne;
d) potrafi  obserwować  przedmioty i zjawiska oraz gromadzić informacje;
e) w zakresie aspiracji wykazuje chęć do poprawienia swych osiągnięć szkolnych i nie tylko uczestniczy w działaniach, ale często sam je podejmuje;
f) wykazuje   motywacje do wysiłku w celu nadrobienia braków i potrafi korygować błędy wskazane przez nauczyciela;

5) Dopuszczający – ocenę  dopuszczającą  otrzymuje  uczeń,  który:

a) posiada minimum wiadomości koniecznych dla dalszego procesu uczenia się;
b) rozumie treść prostego tekstu, informacji i instrukcji oraz podstawowych  pojęć i treści zawartych w podstawie programowej;
c) w  sytuacjach  typowych  i  prostych  potrafi  posiadane  wiadomości i  umiejętności zastosować  do  rozwiązywania  łatwych  zadań  teoretycznych  i  praktycznych;
d) przy pomocy nauczyciela i dokładnej instrukcji potrafi rozwiązywać proste zadania;
e) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, gdy obserwacja i analiza jego wysiłku i osiągnięć wskazuje choćby minimalną motywację do pracy oraz pozytywne rokowania co do możliwości kontynuowania nauki;

6) Niedostateczny – ocenę   niedostateczną  otrzymuje  uczeń,  który:

a) nie  opanował minimum wiadomości  koniecznych do dalszego procesu uczenia się;
b) nie rozumie podstawowych pojęć i treści programowych danego przedmiotu, co uniemożliwia mu świadome korzystanie z lekcji;
c) nie wykazuje nawet minimalnych postępów, pomimo pracy korekcyjno-wyrównawczej oraz indywidualnej opieki nauczyciela.
d) ma nagromadzone braki programowe, uniemożliwiające mu przejście do wyższego poziomu kształcenia;

§ 21

1. Klasyfikowanie śródroczne i roczne przeprowadza się w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
2. Nauczyciel oddziału jest zobowiązany zapoznać ucznia oraz rodziców (prawnych opiekunów) z przewidywanymi ocenami śródrocznymi i rocznymi co najmniej 7 dni przed terminem formalnej klasyfikacji.
3. Nauczyciel zobowiązany jest dostosować wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu.
4. Oceny klasyfikacyjne – śródroczne (okresowe) i roczne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne (przedmioty), a ocenę z zachowania nauczyciele- wychowawcy grup i wychowawcy oddziałów. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.

§ 22

1. W uzasadnionych przypadkach uczniowie Szkoły Podstawowej i Liceum otrzymują promocję do klasy programowo wyższej.
2. Począwszy od oddziału IV Szkoły Podstawowej, uczeń który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania otrzymuje promocję do oddziału programowo wyższego oraz kończy Szkołę Podstawową lub Liceum z wyróżnieniem.
3. Uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) mogą zgłaszać zastrzeżenia do dyrektora Zespołu, jeżeli uważają że roczna (semestralna lub turnusowa) ocena z obowiązkowych zajęć edukacyjnych została wystawiona niezgodnie z przepisami prawnymi dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane w terminie 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno- wychowawczych.
4. W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna lub turnusowa) ocena z obowiązkowych zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, przeprowadza się postępowanie w trybie i w sposób określony obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.

§ 23

1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, wychowawcę grupy oraz uczniów danego oddziału (grupy) stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.
2. Śródroczna, roczna i turnusowa ocena klasyfikacyjna z zachowania uwzględnia w szczególności:

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia-pacjenta;
2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkoły;
3) dbałość o honor i tradycję szkoły;
4) dbałość o piękno mowy ojczystej;
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
7) okazywanie szacunku innym osobom.

3. W bieżącej ocenie zachowania stosuje się zapis:

1) wzorowe – wz ;
2) bardzo dobre – bdb ;
3) dobre – db ;
4) poprawne – popr;
5) nieodpowiednie – ndp ;
6) naganne – ng ;

4. Ocena klasyfikacyjna z zachowania nie ma wpływu na:

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
2) promocję do oddziału programowo wyższego lub ukończenie Szkoły Podstawowej lub Liceum.

5. Zachowanie ucznia może ocenić każdy nauczyciel na bieżąco, w trakcie zajęć dydaktycznych, wychowawczych i innych sytuacjach poza Zespołem.
6. Zachowanie ucznia ocenia się co tydzień (na oddziale) i na koniec każdego turnusu.
7. Dokumentami pomocnymi przy ocenianiu zachowania uczniów są zeszyty diagnostyczno-terapeutyczne.
8. Turnusową, śródroczną lub roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca oddziału ( grupy), po zasięgnięciu opinii nauczycieli i innych pracowników oddziału oraz uczniów danej klasy (grupy) ocenianego ucznia.
9. Przed planowanym śródrocznym i rocznym posiedzeniem Rady Pedagogicznej zatwierdzającym wyniki klasyfikacji, wychowawca jest zobowiązany poinformować uczniów o przewidywanych ocenach z zachowania i wpisać je do dziennika.

§ 24

1. Kryteria oceny zachowania ucznia-pacjenta klas I-III Szkoły Podstawowej ma formę oceny opisowej.
2. Klasy IV- VIII szkoły podstawowej i liceum :

1) Zachowanie Wzorowe – uczeń otrzymuje zachowanie „wzorowe”, kiedy spełnia kryteria oceny „bardzo dobrej” i poniższe wymogi:

a) Wywiązuje się z obowiązków ucznia:

• punktualnie przychodzi na zajęcia (ewentualne spóźnienia usprawiedliwia);
• starannie przygotowuje się do zajęć i aktywnie w nich uczestniczy;
• wzorowo przestrzega Statutu Szkoły, regulaminu ucznia-pacjenta, Regulaminu Ośrodka.

b) Postępuje zgodnie z dobrem społeczności szkolnej:

• bierze aktywny udział w pracach społecznych na rzecz oddziału, szkoły i grupy;
• inicjuje pozytywne działanie w oddziale i grupie;
• sumiennie i terminowo wywiązuje się z powierzonych obowiązków związanych z życiem oddziału, grupy i szkoły
• chętnie pomaga kolegom w nauce i w pracach porządkowych w grupie wychowawczej.

c) Dba o honor i tradycję szkoły:

• wykazuje swoje uzdolnienia poprzez udział w różnych konkursach, zawodach sportowych, występach artystycznych;
• bierze udział w akademiach i uroczystościach okolicznościowych na terenie szkoły i ośrodka.

d) Dba o piękno mowy ojczystej:

• cechuje go wysoka kultura słowa
• reaguje na przejawy słownego wulgaryzmu.

e) Dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób:

• dba o zdrowie własne i kolegów;
• dba o estetykę ubioru i wygląd osobisty;
• dba o estetykę i bezpieczeństwo miejsca nauki, zajęć pozalekcyjnych i rehabilitacyjnych;
• przestrzega zasad bezpieczeństwa, prawidłowo reaguje na występujące zagrożenia.

f) Godnie, kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią:

• cechuje go uprzejmość, takt, delikatność, uczciwość, życzliwość, prawdomówność, odpowiedzialność za słowa i czyny;
• wzorowo zachowuje się w stosunku do wszystkich pracowników Ośrodka, szkoły, kolegów i innych osób;
• zawsze reaguje na dostrzeżone przejawy zła, nietolerancji, kłamstwa i innych negatywnych zachowań.

g) Okazuje szacunek innym osobom:

• szanuje godność osobistą, własną i innych osób;
• chętnie pomaga wszystkim, którzy tej pomocy potrzebują (młodsi koledzy, niepełnosprawni);
• swoją postawą podkreśla szacunek dla pracy swojej i innych, a także do poszanowania mienia publicznego i własności prywatnej.

2) Zachowanie Bardzo dobre – uczeń otrzymuje zachowanie „bardzo dobre”, kiedy spełnia kryteria oceny „dobrej” i poniższe wymogi:

a) Wywiązuje się z obowiązków ucznia:

• punktualnie przychodzi na zajęcia (ewentualne spóźnienia usprawiedliwia);
• starannie przygotowuje się do zajęć i aktywnie w nich uczestniczy;
• wzorowo przestrzega Statutu Szkoły, regulaminu ucznia-pacjenta, Regulaminu Ośrodka.

b) Postępuje zgodnie z dobrem społeczności szkolnej:

• bierze aktywny udział w pracach społecznych na rzecz oddziału, szkoły i grupy;
• inicjuje pozytywne działanie w grupie i w oddziale;
• sumiennie i terminowo wywiązuje się z powierzonych obowiązków związanych z życiem oddziału, grupy i szkoły;
• chętnie pomaga kolegom w nauce i w pracach porządkowych w grupie (dzieli się wiedzą i doświadczeniem), na miarę swoich możliwości.

c) Dba o honor i tradycję szkoły:

• nie wykorzystuje swoich uzdolnień w celu reprezentowania szkoły z powodu małej aktywności;
• niezbyt chętnie bierze udział w uroczystościach okolicznościowych;
• nie zawsze wyraża chęć dzielenia się swoją wiedzą i umiejętnościami z innymi.

d) Dba o piękno mowy ojczystej:

• cechuje go kultura słowa;
• reaguje na przejawy słownego wulgaryzmu.

e) Dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób:

• dba o zdrowie własne i kolegów;
• dba o estetykę ubioru i wygląd osobisty;
• dba o estetykę i bezpieczeństwo miejsca nauki, zajęć pozalekcyjnych i rehabilitacyjnych;
• przestrzega zasad bezpieczeństwa, prawidłowo reaguje na występujące zagrożenia.

f) Godnie, kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią:

• cechuje go uprzejmość, takt, delikatność, uczciwość, życzliwość, prawdomówność, odpowiedzialność za słowa i czyny;
• bardzo dobrze zachowuje się w stosunku do wszystkich pracowników Ośrodka, szkoły, kolegów i innych osób;
• zawsze reaguje na dostrzeżone przejawy zła, nietolerancji, kłamstwa i innych negatywnych zachowań.

g) Okazuje szacunek innym osobom:

• szanuje godność osobistą, własną i innych osób, chętnie pomaga wszystkim, którzy tej pomocy potrzebują (młodsi koledzy, niepełnosprawni lub osoby starsze);
• swoją postawą podkreśla szacunek dla pracy swojej i innych, a także do poszanowania mienia publicznego i własności prywatnej.

3) Zachowanie Dobre:

h) Wywiązuje się z obowiązków ucznia:

• wszystkie spóźnienia uczeń usprawiedliwia;
• do zajęć lekcyjnych na ogół przygotowuje się dobrze.

i) Postępuje zgodne z dobrem społeczności szkolnej:

• w pracach społecznych na rzecz oddziału, klasy czy szkoły bierze udział pod wpływem zachęty ze strony nauczyciela.

j) Dba o honor i tradycje szkoły:

• nie wykorzystuje swoich uzdolnień z powodu małej aktywności;
• niezbyt chętnie bierze udział w uroczystościach okolicznościowych;
• nie zawsze wyraża chęć pomocy i dzielenia się z innymi swoją wiedzą i umiejętnościami.

k) Dba o piękno mowy ojczystej:

• cechuje go kultura słowa;
• reaguje na przejawy wulgaryzmu.

l) Dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób:

• dba o zdrowie własne i kolegów;
• dba o estetykę i wygląd osobisty;
• dba o estetykę i bezpieczeństwo miejsca nauki i zajęć na oddziale i podczas rehabilitacji;
• przestrzega zasad bezpieczeństwa i prawidłowo reaguje na występujące zagrożenia.

m) Godnie, kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią:

• cechuje go uprzejmość, takt, delikatność, uczciwość, życzliwość,
prawdomówność, odpowiedzialność za słowa i czyny;
• dobrze zachowuje się w stosunku do wszystkich pracowników Ośrodka, szkoły, kolegów i innych osób;
• zawsze reaguje na dostrzeżone przejawy zła.

n) Okazuje szacunek innym osobom:

• szanuje godność osobista własną i innych, chętnie pomaga wszystkim, którzy tej pomocy potrzebują (młodsi koledzy, niepełnosprawni);
• swoją postawą podkreśla szacunek dla pracy swojej i innych, a także do poszanowania mienia publicznego i własności prywatnej.

o) w przestrzeganiu punktów od 3 do 7 dopuszcza się możliwość niewielkich uchybień.

4) Zachowanie Poprawne:

a) Wywiązuje się z obowiązków ucznia:

• nie zawsze jest przygotowany do zajęć szkolnych;
• spóźnia się na lekcje bez usprawiedliwienia;

b) Postępuje zgodnie z dobrem społeczności szkolnej:

• nie zawsze wywiązuje się z przydzielonych obowiązków;
• nie chce brać udziału w życiu szkoły, oddziału i grupy.

c) Dba o tradycje i honor szkoły:

• niechętnie bierze udział w przygotowaniach do akademii czy innych imprezach okolicznościowych.

d) Dba o piękno mowy ojczystej:

• jego słownictwo nie zawiera wulgaryzmów;
• nie reaguje na przejawy wulgaryzmu słownego.

e) Dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych:

• niezbyt starannie dba o estetykę ubioru, miejsca pracy czy nauki;
• dba o zdrowie własne i kolegów;
• przestrzega zasad bezpieczeństwa i prawidłowo reaguje na występujące zagrożenia.

f) Godnie, kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią:

• cechuje go uczciwość i prawdomówność przy jednoczesnym braku życzliwości i odpowiedzialności za słowa i czyny;
• nie zawsze reaguje na dostrzeżone przejawy zła;
• poprawnie zachowuje się wobec innych osób.

h) Okazuje szacunek innym osobom:

• sporadycznie nie potrafi uszanować czyjejś pracy czy mienia publicznego;
• niechętnie pomaga innym;
• szanuje godność osobistą.

5) Zachowanie Nieodpowiednie:

a) Wywiązuje się z obowiązków ucznia:

• wykazuje lekceważący stosunek do nauki i obowiązków szkolnych;
• nie wykorzystuje swoich możliwości intelektualnych poprzez nieprzygotowywanie się do zajęć;
• wykazuje negatywną postawę wobec kolegów, nauczycieli i personelu Ośrodka;
• nagannie przekracza obowiązki statutowe ucznia.

b) Postępuje zgodnie z dobrem społeczności szkolnej:

• nie bierze udziału w życiu oddziału, szkoły i grupy;
• inicjuje negatywne działania wśród uczniów;
• nie wywiązuje się z powierzonych funkcji i obowiązków.

c) Dba o tradycje i honor szkoły:

• mimo posiadanych możliwości nie bierze udziału w przygotowaniu różnych imprez szkolnych, oddziałowych czy konkursach.

d) Dba o piękno mowy ojczystej:

• używa wulgarnych słów i wyrażeń
• nie wykazuje troski o kulturę języka ojczystego.

e) Dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych:

• nie dba o higienę osobistą i otoczenia;
• nie dba o zdrowie własne innych;
• stwarza sytuacje sprzyjające zagrożeniu;
• przestrzega zasad obowiązujących w Ośrodku i szkole.

f) Godnie, kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią:

• w czasie lekcji rozmawia, przeszkadza, utrudnia prowadzenie lekcji i innych zajęć;
• jest hałaśliwy;
• cechuje go agresywność słowna i fizyczna;
• nie przestrzega zasad kulturalnego zachowania;
• nie zawsze reaguje na dostrzeżone przejawy zła;
• jest nieuprzejmy, nieszczery i kłamliwy;
• w stosunkach międzyludzkich jest nieżyczliwy, nietaktowny i złośliwy.

g) Okazuje szacunek innym osobom:

• nie dostrzega potrzeb innych osób;
• nie szanuje mienia publicznego i prywatnego;
• jest arogancji wobec nauczycieli, pracowników Ośrodka, szkoły i innych dorosłych osób.

6) Zachowanie Naganne:

a) Wywiązuje się z obowiązków ucznia:

• opuszcza lub ucieka z lekcji;
• regularnie spóźnia się na lekcję;
• w sposób rażący lekceważy obowiązki szkolne (nie prowadzi zeszytów, nie odrabia zadań domowych nie nosi przyborów szkolnych, nie przygotowuje się do lekcji);
• nagminnie przekracza statutowe obowiązki ucznia-pacjenta

b) Postępuje zgodne z dobrem społeczności szkolnej:

• dezorganizuje proces leczenia, rehabilitacji, działalności pedagogicznej;
• niechętny do wszelkich prac i inicjatyw;
• nie wywiązuje się z przydzielonych mu zadań oraz innych obowiązków wobec kolegów, oddziału, klasy, szkoły;
• nie ma poczucia sprawiedliwości, jest aspołeczny i stronniczy.

c) Dba o piękno mowy ojczystej:

• cechuje go wulgarność językowa i agresja słowna;
• nie wykazuje żadnej troski o kulturę języka.

d) Dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych:

• nie dba o higienę osobistą i otoczenia;
• nie dba o zdrowie własne innych;
• stwarza sytuacje sprzyjające zagrożeniu;
• nie przestrzega zasad obowiązujących w Ośrodku i szkole.

e) Godnie, kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią:

• jest nietaktowny i złośliwy, demoralizuje rówieśników;
• jest egocentryczny, wywyższa się;
• nie posiada samokrytycyzmu i samokontroli;
• fałszuje dokumenty szkolne;
• jest kłamliwy, agresywny fizycznie.
• nie bierze żadnego udziału w życiu szkoły, oddziału i grupy;
• swoją negatywną postawą naraża na szwank dobre imię szkoły.

f) Okazuje szacunek innym osobom:

• lekceważy potrzeby i interesy innych ludzi;
• nie szanuje godności własnej i innych osób;
• poniża i wykorzystuje słabszych.

3. Ocena nieodpowiednia lub naganna jest podstawą do tzw. karnego wypisania z Ośrodka z adnotacją w dokumentacji szkolnej o otrzymaniu przez ucznia wyżej wymienionej oceny.

§ 24

1. Ucznia nagradza się za rzetelną naukę, wzorową postawę i wybitne osiągnięcia.
2. Rodzaje nagród:

1) pochwała ustna;
2) dyplom;
3) list gratulacyjny dla rodziców lub szkoły;
4) legitymacja „Wzorowy Uczeń”.

3. Za nieprzestrzeganie obowiązków ucznia, o których mowa w § 17 ust. 2. przewiduje się następujące kary:

1) upomnienie nauczyciela lub wychowawcy oddziału;
2) upomnienie Dyrektora.
3) Zawiadomienie ordynatora oddziału, rodziców (opiekunów prawnych), szkoły.

4. Uczeń ma prawo odwołać się od nałożonej kary do:

1) Dyrektora, w przypadku, o którym mowa w ust.3. pkt. 1);
2) Rady Pedagogicznej, w przypadku, o którym mowa w ust. 3. pkt. 2).

ROZDZIAŁ VIII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 26

1. Zespół jest jednostką budżetową.
2. Zasady prowadzenia przez Zespół gospodarki finansowej określają odrębne przepisy.

§ 27

1. Szkoła posiada okrągłe pieczęcie o brzmieniu:
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Powstańców Śląskich w Rabce-Zdroju
2. Liceum posiada okrągłe pieczęcie o brzmieniu:
V Liceum Ogólnokształcące w Rabce-Zdroju

3. Pieczątki podłużne umieszczane na dokumentacji ucznia:

Zespół Szkół
przy Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym
im. dr Adama Szebesty w Rabce-Zdroju sp. z o.o.
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Powstańców Śląskich

Zespół Szkół
przy Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym
im. dr Adama Szebesty w Rabce-Zdroju sp. z o.o.
V Liceum Ogólnokształcące

4. Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
5. Statut nadany Uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego I/22/5/2000 z dnia 17 lipca 2000 roku.
6. Niniejszy Statut aktualizowany był następującymi Uchwałami Rady Pedagogicznej:

1) Uchwała Nr 15/2000/2001 z dnia 29.08.2001, która weszła w życie 1 września 2001 r.
2) Uchwała Nr 1(18) /2002/2003 z dnia 26.08.2002, która weszła w życie
1 września 2002 r.
3) Uchwała Nr 1(23) /2003/2004 z dnia 08.10.2003, która weszła w życie
1 września 2003r.
4) Uchwała Nr 5 (30) 2004/2005 z dnia 1 marca 2005 r..
5) Uchwała Nr 1 (34) 2006/2007 z dnia 3 lipca 2007 r., która weszła w życie
1 września 2007 r.
6) Uchwała Nr 1/41/2008/2009 z dnia 26 maja 2009 r.
7) Uchwała Nr 1/42/2009/2010 z dnia 5 marca 2010 r.
8) Uchwała nr 1/50/2011/2012 z dnia 21 września 2011r.
9) Uchwała nr 2/51/2011/2012 z dnia 21 września 2011r.
10) Uchwała nr 6/63/2012/2013r. z dnia 30 stycznia 2013r.
11) Uchwała nr 1/65/2013/2014r. z dnia 2 września 2013r.
12) Uchwała nr 1/81/2015/2016 z dnia 31 sierpnia 2015 r.
13) Uchwała nr 8/97/2016/2017 z dnia 3 listopada 2016 r.
14) Uchwała nr 9/98/2016/2017 z dnia 16 stycznia 2017 r.
15) Uchwała nr 6/107/2017/2018 z dnia 28 listopada 2017 r.
16) Uchwała nr 6/123/2019/2020 z dnia 29 listopada 2019 r.

8. Zmiany Statutu wprowadzane są w drodze uchwał Rady Pedagogicznej.
9. Postanowienia niniejszego statutu wymagają aktualizacji zgodnie ze zmianami zachodzącymi w przepisach prawa oświatowego.

Rabka Zdrój, 29 listopada 2019 r.

 

Informacje dlaRodziców

Chcielibyśmy zachęcić Was do odwiedzenia zakładki Dla rodziców, gdzie znajdziecie informacje dotyczące kroków, jakie musicie podjąć, aby Wasze dziecko mogło rozpocząć naukę w naszej szkole.

Potrzebujesz uzyskać dostęp do dziennika elektronicznego?

Skorzystaj z prostej instrukcji, aby mieć wglad w system ocen dziecka.

 Uzyskaj dostęp
 

Kilka słów o Naszej placówce

Jesteśmy szkołą sanatoryjną działającą przy ŚCRU w Rabce-Zdroju. Zapewniamy nauczanie na poziomie szkoły podstawowej i liceum. Dla swoich podopiecznych – przebywających okresowo na leczeniu sanatoryjnym – zapewniamy opiekę sprawowaną przez zespół wychowawców.

Organizujemy różnorodne zajęcia dydaktyczno – wychowawcze

(gry, zabawy, warsztaty tematyczne) oraz aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu (spacery, wycieczki piesze i autokarowe).

Zdjęcie przedstawiające klasę
Zdjęcie przedstawiające bibliotekę
Wystawa biblioteczna
Zajęcia zintegrowane
Plac zabaw